Enter the content which will be displayed in sticky bar
CALL FOR A TOUR: 1-000-000-8000

A Yiddishe Mame: Lyrics (Una traducción aproximada)


Yiddish Lyrics

א יידישע מאמע

איך װיל ביי אייך אַ קאַשע פֿרעגען, זאָגט מיר װער עס קען,
מיט װעלכע טײַערע פּאַרמעגען בענטשט ג־ט אַלעמען,
מ’קױפֿט דאָס נישט פֿאַר קײַנע געלט, דאָס גיט מען נאָר אומזיסט,
און דאָך אַז מען פֿאַרלירט דאָס אױ, װי טרערן מען פֿערגיסט,
אַ צװײטען גיט מען קײנעם ניט’ עס העלפֿט נישט קײַן געװײַן,
אױ, װער עס האָט פֿאַרלױרען, דער װײס שױן װאָס איך מײַן

אַ ייִדישע מאַמע, עס גיבט נישט בעסער אױף דער װעלט,
אַ ייִדישע מאַמע, אױ װײַ װי ביטער װען זי פֿעלט,
װי שײַן און ליכטיג איז אין הױז װען די מאַמע איז דאָ,
װי טרױעריג פֿינסטער װערט װען גאָט, נעמט איר אױף עולם הבאַ

אין װאַסער אין פֿײַער װאָלט זי געלאָפֿן פֿאַר איר קינד
נישט האַלטן איר טײַער, דאָס איז געװיס די גרעסטע זינד,
אױ װי גליקליך און רײַך איז דער מענטש װאָס האָט,
אַזאַ שײַנע מתנה געשײַנקט פֿון ג־ט,
נאָר אײן אַלטיטשקע ייִדישע מאַמע,
אױ מאַמע מײַן

English Translation

I’d like to ask of you a question, tell me who knows

With which dear possession does G-d bless everyone
It cannot be bought for no money, it’s given only for free
And when it is lost, how many tears are shed.

A second is given nobody, no cry can help,
Oy, he who has lost it, he already knows what I mean.

A Yiddishe Mame
It doesn’t get better on this earth
A Yiddishe Mame,
How bitter when she is missing.

How nice and bright it is at home, when the Mame is here
How sad and dark it becomes, when G-d takes her to Olam Haba (The World to Come)

In water, through fire, she would have run for her child
Not to hold her dear, is surely the greatest sin,
How lucky and rich is the one who has
Such a beautiful gift presented from G-d

Like and old Yiddishe Mame
My Yiddishe Mame!

English Transliteration

Ikh vil bay aykh a kashe fregen, zogt mir ver es ken
Mit velkhe tayere farmegen bentcht got alemen?

God blesses everyone with what cherished possession?
Men koyft dos nisht fir kayne gelt, dos git men nor umzist

Oon dokh az men ferlirt dos, oy vi treren men fargist
A Tzvayten git men kaynem nit, es helft nisht kayn gevayn

Oy, ver es hot farloyrn, der vays shoyn vos ikh mayn.
If you’ve already lost it, you already know what I mean!

A Yiddishe Mame,
Es gibt nisht besser oif der velt

A Yiddish Mame,
Oy vey vi bitter ven zi felt

Vi shayn in likhtig iz in hoiz ven di mame iz do
Vi troyerig finster vert ven Got nemt ir oif Olam Haboh

In vasser in fayer volt zi gelofn far ihr kind
nisht halten ihr tayer, dos iz gevis di gresten zind

Oy, vi gliklekh un raykh iz der mentsh vos hot
Aza shayne matuneh geshenkt foon G-t,

Nor ayn altichke Yiddishe Mame,
Oy, Mame Mayn!

Spanish Translation

Quisiera hacerles una pregunta, díganme quién sabe
Con qué querida posesión D’s bendice a todo mundo,
Que no puede ser comprada con dinero, pues se da sólo gratis,
Y cuando se le pierde, cuántas lágrimas se derraman.

Nadie recibe una segunda de éstas, y ni llorar puede ayudar.
Oy, aquel que la ha perdido sabe de qué hablo.

Una Yiddishe Mame
No hay nada major en este mundo

Una Yiddishe Mame,
Qué amargo es cuando se va.

Qué agradable y brillante es el hogar cuando la mame está aquí.
Qué triste y oscuro se vuelve cuando D’s la toma para el Olam Haba.
En agua, a través del fuego, ella correría por su hijo.
No abrazarla con cariño es sin duda el peor pecado.

Qué suerte y riqueza tiene quien conserva
Semejante regalo, tan bello, de D’s,

Como una anciana Yiddishe Mame
¡Mi Yiddishe Mame!

Spanish Translation

Quisiera hacerles una pregunta, díganme quién sabe
Con qué querida posesión D’s bendice a todo mundo,
Que no puede ser comprada con dinero, pues se da sólo gratis,
Y cuando se le pierde, cuántas lágrimas se derraman.

Nadie recibe una segunda de éstas, y ni llorar puede ayudar.
Oy, aquel que la ha perdido sabe de qué hablo.

Una Yiddishe Mame
No hay nada major en este mundo

Una Yiddishe Mame,
Qué amargo es cuando se va.

Qué agradable y brillante es el hogar cuando la mame está aquí.
Qué triste y oscuro se vuelve cuando D’s la toma para el Olam Haba.
En agua, a través del fuego, ella correría por su hijo.
No abrazarla con cariño es sin duda el peor pecado.

Qué suerte y riqueza tiene quien conserva
Semejante regalo, tan bello, de D’s,

Como una anciana Yiddishe Mame
¡Mi Yiddishe Mame!

Spanish Translation

Mi querida mama,
por mí ya no debes llorar.
Mi querida mama-mama-ma,
cerca de ti yo voy a estar.

Ya no me voy, no sufras más,
ya no, no me iré jamás.
Ahora estoy muy cerca de ti,
por fin ya te puedo besar.

Aquí ya me tienes
sabiendo que te quiero más
y tú te mereces
todo mi amor y libertad.

Ahora no, no llores
por mí, ya no.
Tu cariño es mi ley
en todo, es mi ley.

Ya me tienes aquí,
sí, mama,
mama-mama-mama-mama,
ooooh, mama.

French Translation

La Yiddishe mama
Tendre force de la nature
La iddishe mamma
C`est de l`amour à l`état pur

Prête pour ses enfants
A faire bien des sacrifices
Veillant, bon an, mal an
Sur leurs chagrins, sur leurs caprices
Aussi

Forte face aux drames
Mais Três faible avec ses petits
Dan l`eau ou les flammes
Pour eux elle jouerait sa vie

Ah mon dieu, qu`aurais-je fait de bien, dis-moi
Sans la chaleur, sans la forte foi en moi
Sans l`amour de ma yiddishe mamma
Mamma

German Translation

Mutters Hände

Es gab ein Herz, das für mich schlug,
schon lange schweigt es still;
Und Liebe gab es, die mich trug,
Und die nie enden will.

Es gab ein Herz, das für mich schlug,
Und das mich stets verstand;
Nie könnte ich vergessen,
was mich mit ihr verband !

Es war’n Mutters Hände,
die Liebevoll mich stets umhegt;
Es war’n Mutters Hände,
die mich so oft gesund gepflegt.
Die schönsten Hände, die’s für mich
gibt auf dieser Welt,
Erkaufen könnte ihre Liebe kein Gut,
kein Gold, kein Geld.

Wer wird dir vergeben,
wenn du ein Unrecht mal begehst,
Wer bangt um dein Leben,
wenn du im Sturm verlassen stehst ?
Deine Hände berühren die ihren,
Und du spürst, wie zu ihr sie dich führen,
Folge lächelnd und glücklich der spur,
Denn es sind Mutters Hände ja nur!

Wenn die Hände der Mutter dich segnen,
Können Teufel und Tod die begegnen:
deinen Weg gehst du sicher – Dank ihr !
Denn – es sind Mutters Hände mit dir.

Hebrew Translation

אימי היהודייה

.אימי היהודייה, אני מתגעגע אליה כל כך עכשיו
.אימי היהודייה, השתוקקתי לנשוק למצח המקומט הזה
,משתוקק אני לאחוז בידה עוד פעם כפי שעשיתי בימים ההם
.ולהתחנן בפניה שתסלח לי על דברים שעשיתי שגרמו לה לבכות
כמה מעטות היו הנאותיה, מעולם לא הזיזה לה אופנת הבגדים
את תכשיטיה ואוצרותיה, מצאה היא אותם בחיוכי תינוקה
,ואני יודע שאני חייב לה על כל מי שאני היום
;לאישה הנפלאה הזו, כה זקנה ואפורה
.לאימי היהודייה הנפלאה הזו