Enter the content which will be displayed in sticky bar
CALL FOR A TOUR: 1-000-000-8000

A podolian affair

Release Date
2007
Catalog ID
STM-134
Recording Type
CD
Genres
Languages

A podolian affair

 19 Tracks   Add songs to playlist
 • Moldavskaya Polka
  0
 • Freylekhs No 5
  0
 • Bilgaryas
  0
 • Kurka Chubaturka
  0
 • Khusidl & Bulgaryas
  0
 • Sher No 2 & Sher No 7
  0
 • Podilska
  0
 • Doina & Sher No 13
  0
 • Moldavskiy Dans & Sirba
  0
 • Noviy Sher & Hora
  0
 • Oy u hayu pri Dunayu
  0
 • Zagnitkiver Sher
  0
 • Moldavskaya Hora
  0
 • Shabes Nign
  0
 • Khasitsky Freylekhs
  0
 • Trombon Hora
  0
 • Moldovenyaska
  0
 • Khasitsky Tanets & Horo
  0
 • Akh ty dushechka
  0